Vyjádření výboru členům klubu k vytýkacímu dopisu ČMKJ

Vážení členové Českomoravského klubu chovatelů barvářů, (dále jen „ČMKCHB“)

V posledních dnech je mezi členy ČMKCHB hlavním tématem vytýkací dopis od Českomoravské kynologické jednoty, z.s. (dále jen „ČMKJ“), který byl našemu klubu doručen dne 9. 10. 2023. V tomto dopise jsme především upozorněni na skutečnost, že opakovaně porušujeme povinnosti člena ČMKJ z. s. a to konkrétně ust. § 8 odst. 2 písm. c), g) a h) Stanov ČMKJ z. s., kdy svou činností v rozporu s normami ČMKJ z. s., ČMKU z .s. a FCI poškozujeme dobré jméno ČMKJ z.s., kdy nedodržování uvedených norem bylo projednáváno ČMKU z. s. a ČMKJ z. s. jako její člen byla volána k odpovědnosti.Dále je v dopise uvedeno, že vytýkacím dopisem jsme upozorněni na nutnost sjednat okamžitou nápravu spočívající v důsledném a bezvýhradném respektování normativů ČMKU z. s. a FCI, jakož i Stanov ČMKJ z. s., kdy např. není možné opatřovat oficiální dokumenty vydané plemennou knihou razítky atd. nečlenského subjektu FCI a vyžadovat dodržování jeho předpisů.

Současně jsme byli vyzváni k úpravě Stanov tak, aby nadále nebyly v rozporu se Stanovami organizací, kterých jsme členem (byť i zprostředkovaně) a k jejichž dodržování jsme se svým členstvím zavázali. Pokud z naší strany nedojde k nápravě nejpozději do 29. 2. 2024, ČMKJ nás jako člena vyloučí a klubu bude vypovězena smlouva o poskytování chovatelského servisu, na základě které jsou našim členům vystavovány průkazy původu FCI, pracovní certifikáty a další nezbytné dokumenty. Veškeré změny máme zaslat ČMKJ do 31. 12. 2023

Rád bych všechny členy ubezpečil, že celou situaci intenzivně řešíme ve výboru klubu a s právními zástupci. Na uvedený dopis jsme odpověděli dne 11. 10. 2023. Jelikož v zaslaném dopisu nebyly uvedeny pro nás žádné konkrétní skutečnosti, které by odůvodňovaly závěr o porušení uvedených norem, ČMKCHB se ohradil proti těmto nařčením a zcela odmítl, že by při své činnosti porušoval jakékoli závazné normy nebo smluvní ujednání. Dále jsme v dopise navrhli osobní setkání zástupců obou stran, na kterém by bylo možné si věci vyjasnit a nalézt shodu. Stanovy ČMKJ v ust. § 8 odst. 1 písm. d) nám dává jako členovi ČMKJ právo na podání odvolání proti rozhodnutí Předsednictva ČMKJ, které jsme tímto dopisem podali.

V současné době čekáme, až budeme vyzváni k osobnímu jednání, na kterém si veškeré záležitosti vyjasníme. Výbor ČMKCHB, se seznámili se zápisem z jednání Výstavní komise Českomoravské kynologické unie (dále jen „ČMKU“) ze dne 11. 09. 2023, kde je v bodě 3, uvedena stížnost na porušení Výstavního řádu ČMKU. Výstavní komisi (dále jen „VK ČMKU“) byla zaslána stížnost na porušení Výstavního řádu ČMKU Klubem chovatelů barvářů při speciální výstavě dne 27. 08. 2023 v Chotěšově. Konkrétně se jednalo o porušení článku 10 bodu c), doloženo video záznamem. S ohledem na opakované porušení Výstavního řádu ČMKU VK doporučuje nepovolit Klubu chovatelů barvářů pořádání výstav na rok 2024.

Výbor ČMKCHB zaslal 16. 10. 2023 dopis předsednictvu ČMKU s požadavkem o doložení tvrzení VK ČMKU o porušování řádu a umožnění se seznámit s důkazy, které odůvodňují tento závěr. ČMKCHB se odvolal proti rozhodnutí VK ČMKU a zažádal o znovu projednání tohoto případu, kde budou ze strany ČMKCHB předloženy další materiály a svědecké výpovědi které mohou uvést některé náležitosti na pravou míru. Výše zmíněné organizace nejsou správními úřady, a proto se na ně nevztahují žádné lhůty. Dle stanov ČMKJ § 3 odst. 4 se předsednictvo ČMKJ schází zpravidla 2x ročně. V případě, že nebude svoláno předsednictvo do konce roku 2023 a nebude naše záležitost projednána, může nastat absurdní situace, kdy ČMKCHB chtěl situaci projednat, nedodal však ve stanovené lhůtě změny, které jsou však podle zákona č.89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, velice diskutabilní, a může nám být ukončeno členství v ČMKJ. V tuto chvíli intenzivně jednáme o projednání celé situace. Všem Vám je však jasné jaké by mohli být další kroky.

Další body, které jsme začali řešit, se týkají ISHV. Stanovy ČMKU Čl. 4 Práva a povinnosti členů ČMKU bod. 4.1, písm. h) dává právo řádným členům navazovat spolupráci s kynologickými organizacemi v zahraničí. Tuto právo a možná i povinnost nám ukládají také stanovy ČMKJ v II. části – členství, práva a povinnosti členů § 8 odst. 1, písm e) kde je uvedeno, že členové mají právo navazovat spolupráci s dalšími kynologickými organizacemi v ČR i zahraničí, jejichž jednání a vnitřní předpisy nejsou v rozporu s obecně právními předpisy ČR, kynologickými předpisy ČMKU a FCI. Všechny kluby sdružené v ISHW jsou členy FCI a tudíž nemůže dojít k porušení výše uvedených pravidel. Stanovy FCI vyloženě podporují sjednocení normativů a dodržování standardů na mezinárodní úrovni. Článek 3 – Cíl a předmět, Odst. 3.2., Se v bodě b) FCI zavazuje podporovat členy a smluvní partery, je li to nutné, ve spojení s dalšími mezinárodními organizacemi, poskytováním odborných informací, know-how a případně odborníků v kynologii. V bodě d) je uvedena podpora a pořádání mezinárodních konferencí a vzdělávacích seminářů a o to v ISHV především jde. Zástupce ISHV budeme o situaci informovat na 25. ročníku celostátní soutěže barvářů, která proběhne ve dnech 3 – 5. 11. 2023 v Zelené Lhotě u Nýrska. Dále pak se situací bude zabývat pravidelné zasedání poradců chovu, které se bude konat v Rakousku rámci 38. Internationalen Verbands-Suche.

Vážení členové, výše jsem Vám popsal veškeré kroky, které výbor klubu podnikl a podniká k pokojnému vyřešení problémů.

Dovolte mi, abych na Vás touto cestou apeloval, aby Vaše jednání, diskuze a výměny názorů ať už jsou kdekoliv, probíhali v rámci slušnosti bez napadání a prosazování svých názorů. Všem nám jde o jedno, nicméně každému trochu jinak.Přeji všem pěkné dny

Marek Kraus